آیا می توانیم بعد از تزریق واکسن کرونا ماسک خود را برداریم ؟ - دی ماسک