آیا ماسک ها باعث بروز مشکلات تنفسی و کاهش اکسیژن رسانی می شوند؟ - دی ماسک