مجوزها و گواهی نامه ها

تولید کننده : ساینا تجهیز سلامت دی
شماره پروانه : 32683011
1400/09/09 : اعتبار تاریخ
1399/06/02 : صدور تاریخ
تاریخ آخرین تغییر : 09/09/1399

 

نشانی : استان اصفهان – اصفهان – درچه – خیابان شهدا – قبل از کوی بافندگان – جنب جهان برش – پلاک 22
– کد پستی 8431794867
شناسه ملی : 14009081812
نام وسیله : ماسک جراحی
گروه تخصصی : مصرفی عمومی

 

در اجرای بند 12 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 03/03/1367
و تبصره 2 ماده 14 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و
الحاقات بعدی مصوب 29/03/1334 ، این پروانه صرفا برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن
(در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

 

سایر موارد : C4 C5 C8

 

 

حیطه کاری کد IMD کد UMDNS برند مدل نام وسیله ردیف
جهت جلوگیری از نفوذ ذرات و آلودگی، استفاده در مراکز درمانی 74341389 12458 دی ماسک، رها ماسک، آسا ماسک، رسا ماسک ماسک اطفال ماسک جراحی 1
جهت جلوگیری از نفوذ ذرات و آلودگی، استفاده در مراکز درمانی 59512703 12458 دی ماسک، رها ماسک، آسا ماسک، رسا ماسک ماسک سه لایه جراحی ماسک جراحی 2
جهت جلوگیری از نفوذ ذرات و آلودگی، استفاده در مراکز درمانی 38204678 12458 دی ماسک، رها ماسک، آسا ماسک، رسا ماسک ماسک سه لایه کشی ماسک جراحی 3